Academic Honesty

יושרה אקדמית לתלמידי מ.א.


תלמיד מחקר בפקולטה לחינוך, מתבקשים לאשר את המסמך הבא לפני חתימתם על התקשרות עם מנחה.


יעדי החוג לחינוך באוניברסיטת חיפה כוללים הקניה, הרחבה, והעמקת ידע בתחום החינוך והמחקר ההתנהגותי. משימות אלו מחייבות הקפדה על יושרה בכל תחומי הפעילות האקדמית והמחקרית, לרבות במהלך שעורים, ביצוע משימות מחקריות, הרצאות בכנסים, פרסומים מדעיים והופעות בתקשורת. יושרה אקדמית היא תנאי לאמון במחקר ובידע שהאוניברסיטה מקדמת, ובתארים שהיא מעניקה לבוגריה. נושא היושרה קשור לתקנון המשמעת שמתפרסם בשנתון האוניברסיטה (וגם באתר). כמו כן, יושרה קשורה לכללים והנהלים המפורטים בתקנון ללימודי תואר שלישי המתפרסמים באתר הרשות ללימודים מתקדמים. מומלץ לעיין בתקנונים אלו.


מניסיוננו, יושרה והגינות מאפיינים את רוב הסטודנטים, ועבורם ההקפדה הנדרשת ברורה מאליה. עם זאת, ברצוננו להדגיש כמה נורמות התנהגותיות ומספר כללים ספציפיים הנוגעים ללימודים, כתיבה, מחקר ופרסום:

שמירה על יושרה אקדמית כוללת, בין השאר:

 • הימנעות מהונאות והעתקות בבחינות ועבודות-בית

 • הימנעות משימוש חוזר בעבודות

 • הימנעות מקנית עבודות או חלקן (דרך האינטרנט או בכל דרך אחרת)

 • הימנעות מהצגת מידע שיקרי ו/או מטעה במטלה/עבודה/מחקר/הרצאה/פרסום

 • הימנעות מהטעיה, דיווח כוזב, והצגת מידע שיקרי על מנת לקבל הקלות ודחיות

 • הימנעות מסיוע לסטודנט אחר לבצע עבירה

 • כללים ספציפיים הנוגעים למחקר, כתיבה ופרסום:

 • ביצוע מחקר בדרך המכבדת את הנבדקים באופן התואם את כללי האתיקה במחקר. פירוט ניתן למצוא בתקנון ועדת האתיקה האוניברסיטאית וכן בתקנונים של ארגונים אקדמיים-מחקריים, כגון: AERA ו- APA .

 • כתיבה אקדמית מחייבת ציון ואזכור כל המקורות לחמרים ולרעיונות המוצגים בעבודה

 • ביצוע עצמאי של עבודות אקדמיות

 • פרסום של עבודה אקדמית – במסגרת כתב-עת, ספר, הרצאה ביום עיון או בכנס, באינטרנט, או באמצעי תקשורת כלשהו – במהלך לימודי המ.א. או אחריהם, ייעשה בידיעתו, הסכמתו ופיקוחו של מנחה התיזה, תוך נתינת קרדיט הולם למנחה העבודה ולאוניברסיטה. על הסטודנט לדון ולקבוע מראש עם מנחה העבודה לגבי שמות המחברים.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments