Courses & Schedules

The 2017-2018 course schedule


סמסטר ראשון

8:00-10:00

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות
313.4500
פרופ' דני בן-צבי
(4 נ"ז, חובה שנה א')
FLS חדר 2

למידה עם מודלים ממוחשבים
313.4601
ד”ר שרונה ט. לוי 

פרופ' חגית הל-אור
(4 נ"ז)
חדר 362

מדע אזרחי בבית הספר: פריצת גבולות בין בית הספר והחברה

313.4561
פרופ' יעל קלי
(4 נ"ז)
FLS חדרים 1, 6, 7

הטמעת רפורמות בבתי ספר
313.4562
ד"ר אלונה פורקוש-ברוך
(4 נ"ז)

המורה הגלובלי
313.4565
ד"ר משה שנר
(4 נ"ז)

10:00-12:00

12:00-14:00

מבוא למשחקים דיגיטלים ולמידה
313.4524
ד"ר שרית ברזלי
(4 נ"ז)
362

מחקר עיצוב חלק ב' 313.4051
ד"ר אורנית שגיא
(2  נ"ז, חובה שנה ב' במסלול פרויקט)
FLS חדר 1, 6, 7

14:00-16:00

סדנת קריאה מתקדמת חלק א:
גישות חדשניות לגישור מחקר ופרקטיקה במדעי הלמידה
313.4563
פרופ' יעל קלי

(2 נ"ז)
FLS חדר 1, 6, 7

16:00-18:00


צוותא
באחריות הקהילה
313.4505 חובה
FLS

 

 

קורס חובה לכל המסלולים

קורס חובה במסלול פרויקט (מחקר עיצוב)

קורס בחירה פא"פ

קורס חדש או מחודש

קורס מקוון במלואו

 

 


 

 

סמסטר שני

8:00-10:00

אוריינות חישובית
313.4542
ד"ר שרונה ט. לוי

פרופ' חגית הל-אור
  (4 נ"ז)
362

מרחבי למידה עתידיים
313.4549
ד"ר יותם הוד
(4 נ"ז)
FLS חדר 1, 6, 7

פיתוח חשיבה
סטטיסטית בקהילת למידה
317.4048
פרופ' דני בן-צבי
(4 נ"ז)
FLS חדר 2

נעורים בעידן הדיגיטלי
313.4534
ד"ר אורן גולן (4 נ"ז, מקוון במלואו)

למידה ממולטימדיה: תיאוריה, מחקר ועיצוב
313.4526
ד"ר שרית ברזלי
(4 נ"ז, מקוון במלואו)

10:00-12:00

12:00-14:00

מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר
313.4007
ד"ר נורית דויטש נוביס
(4 נ"ז, חובה במסלול תזה)

מחקר עיצוב חלק א'
313.4050
ד"ר שרית ברזלי
(4 נ"ז, חובה שנה א' במסלול פרויקט)
FLS חדר 2

מחקר עיצוב חלק ג' 313.4052
ד"ר אורנית שגיא
(2  נ"ז, חובה שנה ב' במסלול פרויקט)
FLS חדר 1, 6, 7

14:00-16:00

סדנת קריאה מתקדמת חלק ב:
מחקר על חשיבה של לומדים
313.4564
פרופ' דני בן-צבי

(2 נ"ז)
FLS חדר 1, 6, 7

16:00-18:00

צוותא
באחריות הקהילה
313.4506 חובה
FLS

 

 

קורס חובה לכל המסלולים

קורס חובה במסלול פרויקט (מחקר עיצוב)

קורס בחירה פא"פ

קורס חדש או מחודש

קורס מקוון במלואו


ארגון המערכת על פי השנים והמסלולים השונים

קורסים נוספים שניתן לקחת לאחר התייעצות עם ראש המגמה, פרופ' דני בן-צבי ובאישורו:

313.4430 פילוסופיה של החינוך האלטרנטיבי (סמסטר א', ימי רביעי, 12:00-16:00) ד"ר אריה קיזל 

317.4060 הבסיס המוחי של מתמטיקה-סמינריון (סמסטר א', ימי רביעי, 8:00-12:00) 

317.4062 הערכה ממוחשבת במתמטיקה-סמינריון     (סמסטר א', ימי רביעי, 12:00-16:00) 

317.4064 קשיי למידה בחשבון-סמינריון    (סמסטר ב', ימי רביעי, 8:00-12:00) 

317.4066 חשיבה מתמטית בסביבות ממוחשבות וגישת השיח  (סמסטר ב', ימי רביעי, 8:00-12:00) פרופ' מיכל ירושלמי