About us‎ > ‎Seminars‎ > ‎

Prof. Miri Barak - MOOCs from a Socio-cultural Perspective: A Comparison of Learning Products from English and Hebrew Speakers

posted Dec 24, 2014, 11:11 PM by Yotam Hod
שלום רב,


הנכם מוזמנים למפגש הרביעי בשנת תשע"ה של סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך באוניברסיטת חיפה ומרכז המצויינות LINKSלחקר למידה בקהילות מתוגברות טכנולוגיה.


בסמינר הקרוב נארח את פרופ' משנה מירי ברק, ראש קבוצת מדע וטכנולוגיות למידה במחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. נושא הרצאתה של  פרופ' ברק הוא "  MOOCבפרספקטיבה סוציו-תרבותית: השוואה של תוצרי למידה בין דוברי אנגלית וערבית". תקציר ההרצאה מצורף למכתב זה.

 

הסמינר יתקיים ביום רביעי, ה- 07.01.2014, בשעות 15:45 – 17:45, בבניין הפקולטה לחינוך, בחדר 362.

התכנסות וכיבוד קל בשעות 15:45-16:15. ההרצאה תחל בשעה 16:15.נשמח לראותכם בסמינר!


שרית ואורן


ד"ר שרית ברזלי וד"ר אורן גולן

המגמה לטכנולוגיות בחינוך

מרכז LINKS לחקר למידה בחברת המידע

החוג ללמידה, הוראה והדרכה

הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפהComments