About us‎ > ‎Seminars‎ > ‎

Dr. Sharona T. Levy, Hana Almog, Einat Leykin & Sigal Samon present: Learning about Complex Models and Collaborative Simulations

posted May 1, 2012, 11:17 PM by Yotam Hod

חנה-אנוצה אלמוג, עינת לייקין, סיגל סמון וד"ר שרונה ט. לוי: למידה על מערכות מורכבות עם מודלים וסימולציות שיתופיות


Seminar on 2.5.2012: הבנה של מערכות, עצמים מרובים המצויים ביחסי גומלין זה עם זה, הופכת למרכזית להבנת עולמנו ולפתרון בעיות גדולות.  במסגרת ההרצאה, יתוארו כמה מן הרעיונות המרכזיים שמציעה גישת מידול מבוססת סוכנים (agent-based modeling) להמשגה מחדש של נושאי לימוד מגוונים.

שלוש תלמידות ומסיימות תואר שני, יתארו את מחקריהן, שבהן משולב עיצוב חינוכי משולב מודלים וסימולציות שיתופיות.  המחקר נועד להבין שינויים מושגיים המתרחשים בקרב הלומדים בשלושה תחומי תוכן: כימיה, ביולוגיה וגיאוגרפיה. יתואר גם מחקרן המתייחס לשאלות כלליות יותר הנוגעות לדרכי הבנה וחשיבה על מערכות.

מועד המפגשיום רביעי, 02.05.12              

15:45-16:15 - התכנסות, וכיבוד קל. מומלץ להגיע מוקדם על-מנת ליהנות מהנוף המרהיב!
16:15-17:45 - הרצאה ודיון

מקום המפגשבניין הפקולטה לחינוך, חדר 362.
הרשמה: ההשתתפות במפגש היא ללא תשלום. אין צורך בהרשמה מראש להרצאה ולסדנא.
חנייה והגעה: ההזמנה המצורפת מהווה אישור כניסה לקמפוס, נא הביאו עימכם עותק מודפס והציגו אותו בשער הקמפוס (האישור יהיה תקף בשני השערים).  קחו בחשבון שהחנייה בקמפוס עלולה לקחת זמן לא מבוטל.
אשת הקשר: איילת בכר, ayelet.becher@edtech.haifa.ac.il
Comments