About us‎ > ‎Seminars‎ > ‎

28.10.15 - חקר השימוש באנימציות ללמידה ולהוראת מדעים - ד"ר חגית ירדן

posted Oct 14, 2015, 3:26 AM by keren aridor

חקר השימוש באנימציות ללמידה ולהוראת מדעים
אנימציות ידועות זה מכבר כבעלות פוטנציאל לקידום למידה של תכנים, במיוחד מורכבים, מופשטים ומולקולריים. בנוסף אנימציות יכולות לשמש כאלטרנטיבה וירטואלית לתהליכים אמיתיים. ב"הדגמה הוירטואלית" אין סכנות הקיימות במציאות, העלויות אינן גבוהות ומבחינה פדגוגית ניתן לבודד מושגים או משתנים ולהתמקד באינטראקציות מסוימות. 
מטרת המחקר הייתה לבחון את התרומה הייחודית שיש לאנימציות בלימוד שיטות ביוטכנולוגיות, תוך השוואה לאמצעים סטטיים דוגמת איורים. בנוסף חקרנו את תפקיד המורה בהפעלת אנימציות בכיתה. במחקר השתתפו 173 תלמידי כיתות י"ב במסגרת מחקר כמותי, ושתי מורות במסגרת מחקר איכותני. 
ממצאי המחקר ממחישים כי אנימציות עדיפות על פני איורים בקידום הבנה של תכנים מולקולריים דינמיים, בהבנת המרכיבים של תהליך והאינטראקציות ביניהם. במקביל נמצא כי תלמידים הלומדים באמצעות אנימציות מתבססים פחות על הידע הקודם שברשותם. בנוסף אופיינו שלושה היבטים מרכזיים לתרומת המורה להפעלת האנימציות בכיתה. 
בהרצאה נדון ברקע התיאורטי למחקר, מתודולוגיית המחקר וממצאיו העיקרים, נדון בהשלכות לדיסציפלינות נוספות, לגילאים צעירים יותר ולמוצרי אנימציה בהם נעשה שימוש בשטח, דוגמת אתר בריינפופ. 

ד"ר חגית ירדן
בוגרת הפקולטה לביולוגיה בטכניון, תואר שני בהוראת מדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, דוקטורט במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן ופוסט דוקטורט במחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה בטכניון. במחקריה ופרסומיה עסקה בקידום למידה משמעותית בהשכלה הגבוהה, בפיתוח והערכת למידה מרחוק ובפיתוח וחקר השימוש באנימציות ללמידת שיטות ביוטכנולוגיות מתקדמות בתיכון. עוסקת מזה שנים בתחום הטכנולוגיות בחינוך, בהוראת קורסים בתחום התקשוב והמדעים במכללת האקדמית לחינוך באורנים ובמכון ויצמן למדע. שימשה כמנהלת היחידה לפדגוגיה מתוקשבת במכללת אורנים, וכיום משמשת כמנהלת פדגוגית ועורכת תוכן מדעי בחברת בריינפופ ישראל.
Comments