Seminars & Events‎ > ‎Archives‎ > ‎

יום פתוח במגמה לטכנולוגיות בחינוך, יום רביעי, 1.6.2011, 8:30 – 18:00

posted May 7, 2011, 4:24 AM by איילת בכר   [ updated Jun 5, 2011, 10:39 PM ]
לרגל סיום סמסטר ב' תשע"א ייערכו מספר אירועים ייחודיים במסגרת קורסים של המגמה ומפגשים חגיגיים.
כל האירועים יתקיימו בחדר 362.

סדר האירועים


8:30–11:30: הצגת סביבות הלמידה הטכנולוגיות שפיתחו סטודנטים בקורסים "פרויקט גמר – חלק א" (בהנחייתן של פרופ' יעל קלי ואורנית שגיא), ו"למידה ניידת" (בהנחייתו של דר' ישי מור").
8.30 - 8.45: פתיחת הכנס
8.45 - 11.15: שלושה מושבי פוסטרים (מומחשבים) של 50 ד' כל אחד (הקהל יתבקש לתת משוב לצוותים)
11.15 - 11.30: סיכום וברכות

12:15–15:45: אירוע משותף של הקורסים "למידה פרויקטונית (PBL)" והקורס "עיצוב סביבות למידה טכנולוגיות":
12:15–13:45: השתתפות באירוע הערכת עמיתים בקורס PBL
14:15–15:45: הצגת תוצרי סטודנטים ודיון בקורס 'עיצוב סביבות למידה טכנולוגיות'
16:00–16:30: ברכות ושתייה לציון סיום שנת הלימודים תשע"א לכל תלמידי וסגל המגמה
16:30–17:45: מפגשים בקהילות:

תלמידי שנים א' וב' (363), תלמידות "ערים דיגיטליות" (362)

מצורפת בזאת ההזמנה המלאה של היום הפתוח.


Ċ
איילת בכר,
May 18, 2011, 3:48 AM
Ċ
איילת בכר,
May 31, 2011, 2:52 PM
Comments