Seminars & Events‎ > ‎Archives‎ > ‎

25.05.11 - ד"ר אורנית ספקטור לוי - אוניברסיטת בר אילן

posted May 19, 2011, 12:33 PM by עדי קידרון   [ updated Jun 11, 2011, 1:37 AM by Yaki Dayan ]

הוראה ולמידה בכיתות עתירות טכנולוגיה – ממצאים ותובנות מתוך מחקר אורך בכיתות 1:1   

בשנים האחרונות, רבו בעולם פרויקטים המשלבים מחשבים ניידים בתהליכי ההוראה והלמידה. בפרויקטים אלה התלמידים והמורים מצוידים במחשבים ניידים (יחס 1:1) והלמידה יכולה להתקיים בסביבה מתוקשבת, בכל מקום בבית הספר. למרות מספרם ההולך וגדל של פרויקטים כאלה, קיים מחסור במחקרים הבודקים בצורה שיטתית את המאפיינים של הוראה ולמידה בדרך זו ומתקיים דיון נוקב באשר למידת התועלת ביחס להשקעה הכספית הגדולה.  

בהרצאתי אציג ממצאים מתוך מחקר המתקיים מאז 2007. מחקר המתמקד בתוכנית בה כל תלמידי כיתות ה'-ט' וכל המורים בארבעה בתי הספר בשני ישובים, צוידו במחשבים ניידים אישיים. התקשוב מתקיים כחלק משגרת ההוראה והלמידה. המחקר נועד לבחון שני היבטים עיקריים. הראשון, אופן התנהלות ההוראה, התפתחות מקצועית, תפיסת התפקיד ועמדות המורים כלפי מודל זה של תקשוב. השני, הרגלי למידה, התפתחות מיומנויות המאה ה-21, מוטיבציה ללמידה ועמדות בקרב התלמידים. המחקר שילב שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות. כלי המחקר כללו: שאלונים, ראיונות, תצפיות, תוצרי תלמידים, ניתוח סביבות למידה וירטואליות. בהרצאתי אציג ממצאים המעידים על מגמות חיוביות הן ברמת המורים והן ברמת התלמידים. אציג את האתגרים והיתרונות שביישום מודל תקשוב אינטנסיבי זה במערכת החינוך. 
אודות המרצה

חברת סגל במגמה להוראת המדעים, בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן. השלימה את עבודת המחקר שלה לתואר שלישי במכון ויצמן למדע במחלקה להוראת המדעים. במסגרת עבודת הדוקטורט, היתה ממפתחי התוכנית "תקשורת מדעית טכנולוגית" אשר תורגמה לאנגלית ומיושמת כיום במספר מדינות ברחבי העולם. מרצה וחוקרת על התפתחות מיומנויות המאה ה-21 ואוריינות מדעית אצל תלמידים והתפתחות מקצועית של מורים בתחומי המדע והטכנולוגיה. מחקריה מתמקדים בין היתר בפיתוח מודלים להוראה הנותנים מענה לשונות בכיתה ההטרוגנית. תחום מרכזי במחקרים של ד"ר אורנית ספקטור-לוי עוסק בשילוב טכנולוגיות בחינוך ובעיקר מעקב אחר כיתות עתירות טכנולוגיה בהן כל התלמידים והמורים מצויידים במחשבים ניידים אישיים כשגרה  )כיתות 1:1.).

עם השנים המחקר התרחב לבחינת תחומים אלה גם בגני הילדים. מזה ארבע שנים, אורנית משמשת כמנהלת מרכז דע-גן -  מרכז ארצי לקידום המתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי באוניברסיטת בר-אילן ועורכת מחקרים העוקבים אחר ההתפתחות המקצועית של גננות בתחומי המדע והטכנולוגיה ואת השפעתה על ילדי הגן.
Ċ
איילת בכר,
May 23, 2011, 7:55 AM
Comments